...het vrolijkste kinderdagverblijf in Almere Muziekwijk!

Algemeen beleid

De kinderen worden opgevangen in een verticalegroep. In een verticale groep worden kinderen van verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar gebracht. Er zijn kleine en grote kinderen die van elkaar leren, elkaar stimuleren en rekening houden met elkaars behoeften en mogelijkheden. Het voordeel van een verticale groep is ook dat een kind meerdere jaren dezelfde pedagogisch medewerker kan hebben en met haar een hechte relatie kan opbouwen. 

Er zijn dagelijks minimaal twee gediplomeerde pedagogische medewerkers op de groep aanwezig (afhankelijk van de groepsgrootte), die verantwoordelijk zijn voor de opvang, begeleiding en verzorging van uw kind.

We werken ook met stagiaires, zij werken altijd samen met een gediplomeerd pedagogisch medewerker. Een stagiaire staat altijd boventallig op de groep. 

Ontwikkeling 
De groepen zijn op de leeftijden van de kinderen samengesteld. Evenals de inrichting die voor voldoende uitdaging zorgt om dingen te ontdekken en waarin kinderen zich goed kunnen bewegen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de taalontwikkeling door het benoemen van de activiteiten en voorwerpen die op dat moment plaatsvinden, door rechtstreekse vragen te stellen. Ook worden er veel liedjes gezongen met de kinderen. Op het kinderdagverblijf is Nederlands de voertaal.

Veiligheid en gezondheid
De binnen- en buitenruimtes voldoen aan alle brandveiligheid- en hygiëne-eisen, zoals deze door de overheid zijn bepaald. Hieronder vallen regels en voorschriften voor veiligheidseisen aan meubilair, afschermen van onveilige plaatsen, onderdelen en opstellingen in de ruimte.

 Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid gemaakt.

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe in de kinderopvang (0-4) betekent dat de pedagogisch medewerkers of stagiaires gezien of gehoord moeten kunnen worden door een andere volwassenen, tijdens de werkzaamheden. Het vierogenprincipe is wettelijk vastgelegd in de regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen met als doel de veiligheid voor de kinderen te vergroten.

 Wij geven invulling aan het vierogenprincipe doordat er van buiten naar binnen kan worden gekeken en cameratoezicht op de volgend plaatsen;

Voor het gebruik van de camera's is een protocol opgesteld. Deze is terug te vinden in het pedagogisch beleid.

Mentorkinderen
Elk kind bij kinderdagverblijf Kinderfortje heeft een mentor. Dit betekent dat elk kind gekoppeld is aan een pedagogisch medewerker. Deze pedagogisch medewerker volgt het kind in zijn of haar ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het kind stimuleren de volgende stap te zetten. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

De mentor observeert het kind gedurende een bepaalde periode. Tijdens activiteiten observeert de mentor haar mentorkinderen. Na elk thema schrijft zij op wat haar is opgevallen in het handelen van het kind. Indien zij merkt dat het kind bijvoorbeeld moeite heeft met knippen, dan geeft zij het kind extra aandacht op het gebied van knippen. Deze observaties worden na elk thema genoteerd. Er wordt gelet op motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Tweemaal per jaar bespreekt de mentor met de ouder de voortgang van het kind. Indien er reden is tot zorg zal zij eerder een gesprek met de ouder aanvragen. 

Drie uursregeling
Wanneer een kinderopvang ruimere openingstijden heeft dan 10 uur per dag, mag er maximaal 3 uur per dag afgeweken worden van de beroepskracht-kindratio (bkr). Kinderdagverblijf Kinderfortje Muziekwijk is geopend van 7:00 tot 18:00. In totaal moet minstens de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

Er wordt dagelijks om 07:00 uur geopend. Er wordt in de ochtend niet van de bkr afgeweken. Om 09:00 uur komt de tweede pedagogisch medewerker erbij. De pauzetijden op de groep zijn tussen 13:00 uur en 14:30 uur. Tijdens de pauze van de medewerkers liggen de kinderen in bed te slapen of worden op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Om 16:00 uur gaan de eerste medewerkers naar huis. Er wordt dan mogelijk van 16:00 tot 17:30 uur afgeweken van de bkr.

Tijden die niet afwijken van de bkr

Tijden die mogelijk afwijken van de bkr

 

 

07:00 - 13:00 uur

13:00 uur - 14:30 uur

14:30 - 16:00 uur

16:00 uur - 17:30 uur

Pedagogisch coach
Alle medewerkers worden gecoached door een pedagogisch coach. De pedagogisch coach fungeert als een spil tussen het pedagogisch beleid en de de uitvoering hiervan. Daarnaast helpt de coach de pedagogisch medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen met hen de coachingsbehoeften. 

De geschillencommissie
Mocht u een klacht hebben dan stellen wij het opprijs als u eerst uw klacht met de pedagogisch medewerkers of directie bespreekt. Indien gewenst kunt u ook bij de geschillencommissie waar Kinderdagverblijf  Kinderfortje Muziekwijk bij aangeslopten is terecht.

Klachten voor de geschillencommissie kunt u richten aan:

De geschillencommissie
T.a.v. Klachtenloket Kinderopvang                                                                                                                                                                         Postbus 90600                                                                                                                                                                                                       2509 LP Den Haag                                                                                                                                                                                                 Telefoonnummer: 070-3105310                                                                                                                                                                             Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

 

 

 

 

 

Kinderfortje Muziekwijk

Glinkastraat 255
1323 RJ  Almere Muziekwijk

Telefoon: 036 - 84 111 26
Mobiel: 06 - 48 69 12 12
E-mail: 
muziekwijk@kinderfortje.nl